İşyeri Ortam Ölçümleri

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLER (ORTAM VE KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ);

İş hijyeni, çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını ifade etmektedir. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri olarak da ifade edilebilmektedir. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki fiziksel, kimyasal ya da biyolojik risk etmenlerinin varlığını değerlendirir ve dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın belirli bir süre içerisinde sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ya da biyolojik risk etmenlerine ne kadar maruz kaldığını değerlendirir ve dikkate alır.

 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz akredite laboratuvarlarca yapılması esastır.

 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLER HİZMETLERİMİZ;

  • Gürültü Ölçümleri (Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri ) ve Gürültü Haritası Çizilmesi
  • Toz Ölçümleri (Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri) ve Toz Haritası Çizilmesi
  • Titreşim Ölçümleri (Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri)
  • Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümleri
  • Termal Konfor Ölçümleri (Isı, Nem)
  • Gaz ve Buhar (VOC) Ölçümleri (Kişisel Maruziyet, Ortam Ölçümü)
  • Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri
  • Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri (PAH)
  • Asbest Ölçümleri
  • Ağır Metal Ölçümleri

İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin periyotları yönetmeliklerle belirlenmemiştir ve her işletmenin kendi özel koşullarına göre tekrarlama periyotları değişkenlik gösterebilmektedir. İşverenler işletmelerde risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri ile tespit eder ve alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmek için de ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerini tekrarlar.

 

Ayrıca işveren işyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde ve işyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde yine ortam ölçümlerini yaptırmak veya tekrarlatılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

 

İşverenin yükümlülükleri mevzuatta aşağıdaki şekilde açıkça belirtilmektedir;

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İşverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;

a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

(4) İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

b) İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen kişiler.

(5) İşveren, laboratuvar personeline işyerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik etmesi için işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.

(6) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru sonuçları almak için;

a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar.

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılmasını sağlar.

c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir.

d) İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır.

(7) İşveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar.

(8) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.

 

İlgili Mevzuatlar;

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Ulusal ve Uluslararası Standartlar

DİĞER HİZMETLERİMİZ

İzmir Osgb Balçova Osgb Bayraklı Osgb Bornova Osgb Buca Osgb Çiğli Osgb Gaziemir Osgb Güzelbahçe Osgb Karabağlar Osgb Karşıyaka Osgb Konak Osgb Narlıdere Osgb İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU (Ek-2) GECE ÇALIŞABİLİR RAPORU YÜKSEKTE ÇALIŞABİLİR RAPORU DENGE TESTİ VE RAPORU AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLME RAPORU / Önceki adı; AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU olan sağlık raporu artık EK-2 sağlık raporu olarak değiştirilmiştir. Akciğer Grafisi Odyometri Sft - Solunum Fonksiyon Testi Ekg - Elektrokardiyografi Göz Taraması / Muayenesi Pnömokonyoz Çift Rapor Aşı Uygulamaları EK-2 Sağlık Raporu Tam İdrar Testi Laboratuvar Testleri Hematoloji Biyokimya Seroloji - İmmünoloji Mikrobiyoloji Toksikoloji